Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Звіт керівника Олексіївського ЗДО "Колосок" про діяльність закладу освіти

Дата: 05.11.2020 13:24
Кількість переглядів: 585

Фото без описуЗвіт керівника про діяльність закладу освіти

Відповідно до Положення про дошкільнийнавчальний заклад, я, керівник Олексіївського закладу дошкільноїосвіти «Колосок»Катеринівськоїсільської ради, Тітко Валентина Володимирівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищеннярівняосвітньогопроцесу установи протягом 2019-2020 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшогоутвердженнявідкритої і демократичної державно-громадськоїсистемиуправління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістюприйняття і виконанняуправлінськихрішень, запровадженняколегіальноїетикиуправлінськоїдіяльності в нашомузакладі, щобазується на принципах взаємоповаги та позитивноїмотивації.
У річномузвіті про діяльністьОлексіївського закладу дошкільноїосвітиохоплюютьсятакіпитання:


• організаціяосвітньогопроцесу та різних форм повсякденнявихованців;
• створення умов для варіативностідошкільноїосвіти та вжиті заходи щодовпровадженняінноваційнихтехнологій в освітнійпроцес;
• зміцнення та модернізаціяматеріально-технічноїбазизакладу;
• соціальнийзахист, збереження та зміцненняздоров’явихованців та педагогічнихпрацівників;

Організація  освітнього процесу здійснюється відповідно до нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти  Закону  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Національної  доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті,  «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», законами України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно - епідеміологічних норм», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, «Про інноваційну діяльність», а також  Базового компоненту дошкільної освіти  України як державного стандарту, Колективної угоди між адміністрацією  та трудовим колективом, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

Заклад працював за Програмою виховання та навчання дітей від  2  до  7  років «Дитина»,  а також за парціальними освітніми програмами  «Радість творчості», «Про себе треба знати ,про себе треба дбати», «Грайлик».

Дитячий садок –це заклад суспільного дошкільного виховання,перший ступінь системи освіти,і на педагогів лягає величезне завдання закласти основу всебічного розвитку дітей і підготовка їх до навчання в школі. 

На початку нового навчального року ЗДО мав одну різновікову групу,в якій налічується  28 дітей.Заклад дошкільної освіти  «Колосок» розташований по вулиці Ушакова,57, села Олексіївки.Працює дитячий заклад по режиму п’ятиденного робочого тижня з 10.5 годинним робочим днем.

Дошкільнийнавчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1  директор, 1вихователь, 1 музичний працівник.

Протягом минулого навчального року педагогічний колектив навчального закладу працював над проблемою:

«Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами театралізованої діяльності».

Упродовж 2019-2020 навчального року  освітній процес  закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1. Виховання у дітей любові до праці.

2. Формувати компетентність дитини дошкільного віку засобами  національно–патріотичного виховання шляхом застосування ефективних освітніх технологій,в тому числі засобами сюжетно-рольової гри.

Для цього в дошкільному закладі було створено всі  умови для вирішення цих завдань. Сьогодення вимагає від колективу нового творчого підходу до організації  роботи з дітьми і зокрема створення таких умов,за яких можна було б домогтися повномірного фізичного та психологічного розвитку дошкільнят, зміцнення їх здоров’я.Протягом навчального року створювалися умови для своєчасного,повноцінного розвитку кожної дитини.

Організація  освітнього процесу в закладі проводиться згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти України та Програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»,   а також за парціальними освітніми програмами.  

    Вихователем Гордуз Л.В. використовуються наступні  елементи проваджених технології:народна математика, елементи ейдетики,сенсорного виховання. В групі є необхідний демонстраційний матеріал: «Меблі», «Одяг», «Взуття», «Професії», «Транспорт», «Овочі», «Фрукти»,посібники,атрибути для рухливих ігор, ігор драматизації. Для фізичного розвитку дітей використовується наявний інвентар. Багато уваги було приділено впровадженню в життя народних звичаїв,традицій,які червоною ниткою вплелися в усі види діяльності дітей,зокрема Великдень,свято Матері, свято вишиванки,день захисту дітей, День Святого Миколая,Різдво. 

    Особлива увага приділялася самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна робота здійснювалася різнобічно: участь у роботі методичних об’єднань, консультаціях, вивчення методичної та психологічної літератури. З метою підвищення теоретичного фахового рівня були придбані новинки періодичних видань: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога»,  «Розкажи онуку», та інші. Якість освітнього процесу в дошкільному закладі відповідає програмним вимогам програми «Дитина».

Центром методичної роботи дошкільного закладу був кабінет  директора,в якому зосереджено необхідні  матеріали та педагогічні посібники відповідно до  вимог Базового компонента та обраної для роботи з дітьми програми. У кабінеті директора  зібрано матеріали роботи вихователя (перспективні плани роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо).Всі матеріали упорядковані відповідно до освітніх ліній Базового компонента та розділів програми. В кабінеті в наявності матеріали з елементів інноваційних технологій та методик: «У світі гри та фантазій», ТРВЗ,спадщина В.Сухомлинського.

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського вплинула на формування у дошкільників всебічно розвиненої особистості, яка здатна співпереживати, підвищився морально-етичний рівень дітей.

В дошкільному закладі створенні всі належні умови для фізичного виховання дошкільників. Вихователь вдаловикористовуваламетоди, прийоми, способиорганізаціїдітей при проведенніфізкультурних занять, спортивнихзаходів. Використовувалисьтрадиційні і нетрадиційніметоди та прийоминавчання. Під час роботивикористовувалосянеобхіднеспортивнеобладнання: драбини, гімнастичнілави, гумовім’ячірізногорозміру, скакалки, атрибути для проведенняспортивнихігор. Значнаувагаприділяласяпроведеннюзагартовуючих та оздоровчихзаходів: ходьба по доріжці, миття рук та вмиванняпрохолодною водою, гімнастикапробудження, пальчиковіігри, прогулянки при будь-якій погоді.

Руховаактивністьдітей, порівняно з попереднімнавчальним роком, покращилась. Та, педагогам варто:

1. Регулярно проводитигімнастикупробудження;

2. Плануватибільшеспортивнихігорпід час проведенняпрогулянок.

Працюючи за програмою виховання та навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина» педагоги мали змогу детальніше розкрити компетентнісний підхід та принцип інтеграції до реалізації різних форм дитячої активності: пізнавальної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, креативної, мовленнєвої, фізичної. Весь навчальнийрік  ЗДО працював у напрямкустворенняналежних умов для розвиткугармонійно та різнобічнорозвиненоїдитини, на формуванняїїособистості, над створенням в умовахдошкільногонавчального закладу розвивальногожиттєвого простору, сприятливого для закладання основ компетентностідошкільників.

 Ігрова діяльність була провідною діяльністю у всіх видах та формах роботи з дітьми. У грі діти відтворювали знання та моральні уявлення, задовольняли інтерес до навколишнього світу. Але слід підтримувати позитивне ставлення до різних видів ігор, сприяти розвитку рольової поведінки.

Музичний керівник протягом року проводила цікаві інтегровані заняття, і як результат творчої діяльності, це відтворювалось в святах, музичних виставах, розвагах, театралізованій діяльності. На кінець навчального року діти активно беруть участь у музичному занятті; розуміють про що співається в пісні , знають її назву, активно підспівують; емоційно рухаються під музику різного характеру, добре вміють вишиковуватися в коло, водити хороводи, танцювати в парі та врозтіч; виконують танці за показом музичного керівника та самостійно.

Протягомнавчального року булиорганізованіекскурсіїдітей, а саме: до школи  у музей бойової та трудової слави (травень), до медичного пункту (раз у квартал), до бібліотеки (кожного місяця).

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми села. З метою прогнозування мережі груп дошкільного навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти робочою групою  ЗДО проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають на території обслуговування закріпленої за дошкільним закладом.  На  підставі  проведеної роботи складено списки дітей від 0 до 6 років, які проживають в селі. Складено та оформлено  список,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється. Дітей, неохоплених дошкільною освітою, в населеному пункті немає.

Вихователь сприяє формуванню, збереженню та укріпленню психічного та соціального здоров’я дітей, вчить дітей жити у злагоді з довкіллям та з самим собою, оптимістично ставитися до життя, навчає культурі поведінки, закладає основи соціальної компетентності дитини, сприяє вихованню свідомого та відповідального ставлення до життя та власного здоров’я, стимулює потяг до здорового способу життя, орієнтує дітей на гуманістичні соціальні цінності.

Великого значенняприділенозагартуваннюдітей в умовахзакладу та сім’ї з метою зниженнязахворюваностідітей. Особливо зверненаувага на проведенняоздоровчихзаходів (загартуванняповітрям і водою, використанняфітотерапії, часнику, цибулі), попередженнядитячого травматизму та забезпеченнябезпекижиттєдіяльності, а такожпроведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, наданняпершоїдопомоги у надзвичайнихситуаціях.

З метою створеннябезпечних і нешкідливих умов освітньогопроцесу й профілактикидитячого травматизму в дошкільномунавчальномузакладіпроведенітематичніТижнізнань з безпекижиттєдіяльності. Проведено підготовку та  об’єктовіпротипожежнітренування персоналу закладу.

Одним ізосновнихчинниківздоров’ядітейбеззаперечно є збалансованехарчування. Тому організаціїхарчуваннядітей у закладінадаєтьсявагомезначення.

Адміністрація закладу здійснюєпостійний контроль за важливими аспектами організаціїхарчуваннядітей у закладі, зокрема:

 • дотримання нормативно-законодавчихактівщодоорганізаціїхарчуваннядітей у закладі;
 • організаціяпитного режиму для дітей у групах;
 • дотримання режиму харчування у закладі;
 • дотриманнятехнологічнихпроцесівприготуванняїжі для дітей;
 • дотриманнясанітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;
 • організаціяхарчуваннядітейпільговихкатегорій;
 • запобіганняхарчовимотруєнням та інфекційнимзахворюванням;
 • веденнядокументаціїщодоорганізаціїхарчуваннядітей у закладі;
 • проходженнямедичнихоглядівпрацівниками.

Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дошкільному закладі  є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково-кишкових захворювань, позитивні показники антропометричних вимірів дітей.Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними працівниками: керівником закладу, вихователем  у формі групових та індивідуальних, усних і письмових консультацій, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах  закладу тощо. Усіпитання, якірозв’язувавколективупродовж 2019-2020навчального року, маливідображення у роботі з батьками.

Для батьківпоповнювалисяінформаційнібатьківськікуточки, папки-пересувки. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодопопередженнядитячого травматизму. Особливого значеннямали заходи:

 • спортивно-родинні свята, які несли пропаганду здорового способу життя;
 • музичні свята та розвагипропагували  роботу закладу;
 • виставкаобразотворчихродиннихробіт;

Великезначення у закладінадаєтьсяестетичномуоформленнюприміщення.

Були здійснені наступні ремонтні роботи:  працівники закладу дошкільної освіти    пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику, зроблено поточний ремонт приміщень, пофарбовано підлогу, відремонтовано сходи. 

Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка. Протягом 2019/2020 навчального року були висаджені нові квіти,хвойні дерева.

Утримання та влаштування території та будівлі закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дошкільних закладів.

Відповідно до додатків Річного плану робота проводилася систематично ,але при цьому необхідно більше уваги приділяти вивченню стану проведення гурткової роботи.

У 2019-2020 навчальному році проводилась робота з питань наступності дошкільного закладу та Ліцею «Нова школа» (Олексіївського корпусу). 

На початку навчального року відбулась зустріч у формі круглого столу педагогів навчального закладу та школи. В ході зустрічі презентувалась робота закладу по підготовці дітей до навчання  школи.План спільної роботи оновлюється кожного навчального року.У плані спільної діяльності передбачаємо різні заходи,зокрема,спортивні свята,екскурсії тощо.

В 2019-2020 навчальному році ЗДО «Колосок» працював в режимі однієї групи.Педагогічними працівниками проводилася робота стосовно підвищення іміджу навчального закладу,чому сприяли проведення відкритих масових заходів.Педагоги дошкільного закладу брали активну участь у методичних об’єднаннях,де обмінювалися досвідом роботи та знайомилися з новими педагогічними технологіями, підвищували фахову майстерність. 

Робота з питань охорони праці працівників та безпеки життєдіяльності вихованців була спрямована на створення безпечних  умов праці учасників  освітнього процесу відповідно до вимог з охорони праці,на недопущення травматизму та проведення роботи щодо популяризації знань правил безпеки життєдіяльності,здорового способу життя серед вихованців та батьків. Робота адміністрації була спрямована на створення безпечних умов щодо виконання освітнього процесу,підвищення персональної відповідальності працівників до своїх посадових обов’язків,зокрема дотриманні вимог безпечних умов праці. Опрацьовано Закон України  «Про охорону праці».Проведено заміри стану опору ізоляції електрообладнання. Своєчасно готувались приміщення та теплова мережа   дошкільного закладу до функціонування в зимовий період. Два рази на рік проводилось обстеження стану будівлі(весняний та осінній),де складались акти і подавались в відділ ОКСТОКСКатеринівської сільської ради.  Заклад приймав участь в проведенні щорічного огляду –конкурсу на кращу роботу з питань збереження життя і здоровя вихованців.

Під постійним контролем знаходиться питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці,які щорічно розробляються.

Головною метою охорони праці закладу було створення безпечних умов праці,навчання і виховання,формування свідомого ставлення до життя і здоров’я,вміння надати першу долікарську допомогу,і як результат - жодного випадку виробничого та дитячого травматизму протягом року не виявлено.В зв’язку з цим у навчально-виховній роботі з дітьми значне місце посідала робота щодо формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я.У наявності всі нормативні документи з  питань охорони праці пожежної безпеки та ЦЗ,все обладнання знаходиться у задовільному стані. Під постійним контролем знаходиться рівень обізнаності працівників до вимог нормативних документів.

Відповідно до Інструкції з  організації охорони життя та здоровя дітей у ЗДО педагоги закладу планували та проводили наступну роботу з дітьми:

 • проведено 5 Тижнів безпеки, день цивільного захисту,Тиждень безпеки дитини був завершальним  етапом щорічного навчання дітей,на якому закріплювалися отримані теоретичні знання про небезпеки, що трапляються,або можуть виникнути на відповідній території, про їхні причини,наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацьовувалися практичні дії з особистої безпеки і захисту дітей під час надзвичайних ситуацій.

Педагоги добирали такі форми роботи,які дозволили дитині відчути не лише цінність свого життя та здоров’я, а й свої можливості у зміцнені та збереженні його,підготуватись до чітких дій у небезпечних ситуаціях,сприяли вихованню самостійності та відповідальності, не допускали виникнення почуття страху.

У роботі з батьками колектив обрав основним напрямком роботи формування у дітей безпечної поведінки у довкіллі,а саме:

-інформували про створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома,на відпочинку;

-ознайомлювали батьків із алгоритмом дій при знаходженні підозрілого предмета;

-довели до відома алгоритм дій  при евакуації і т.п.

Протягом року постійно проводилась робота з профілактики всіх видів травматизму,у тому числі і виробничого.У зв’язку з цим особливу увагу приділялось організації безпечного виконання трудових обов’язків працівниками. Директором  закладу дошкільної освіти у 2019-2020 н.р.видано накази з охорони праці,які доводились до відома всіх працівників   закладу під підпис.

Наполеглива робота по створенню безпечних умов виховання та праці, виховання високого рівня відповідальності за виконання вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності дозволила підвести підсумок роботи з охорони  праці за 2019-2020 н.р.- жоден працівник не отримав виробничої травми,не був притягнений до будь-якої відповідальності.

Таким чином ,контроль із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО у 2019-2020 н.р.мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією та проводився на достатньому рівні. Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят. Вам, шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги у вихованні Ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, клопіткої праці, бути для Ваших малят в усьому прикладом для наслідування, зичу Вам лише позитивних емоцій, щоб Ваші дітки – наші вихованці Вас тільки радували.Дякую за увагу!

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень