Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 764 -28/2019 від 20 грудня 2019 року "Про затвердження Програми «Підтримки та розвитку  органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток  громади Катеринівсько

Дата: 04.02.2020 11:15
Кількість переглядів: 191

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО  РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 «20» грудня   2019  року                                                   №764-28/2019

                                                          с.Катеринівка

 

Про затвердження Програми «Підтримки

та розвитку  органів місцевого самоврядування

та сприяння реалізації інноваційних проектів,

спрямованих на соціально-економічний розвиток

 громади Катеринівської сільської ради на 2020 рік»

 

 Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності інститутів громадянського суспільства та місцевого самоврядування, покращення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб об’єднаної територіальної громади,

 

                                          СІЛЬСЬКА  РАДА ВИРІШИА:

 

           1. Затвердити Програму  «Підтримки  та розвитку  органів місцевого самоврядування  та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток   громади  Катеринівської сільської ради на 2020 рік»  (додається).

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань  планування бюджету, фінансів, підтримання підприємництва (голова комісії  Кучеренко К.І.).

 

 

        Секретар сільської ради                                           Т.ЗАБРОДСЬКА

 

 

 

 

 

Додаток

До рішення сесії сільської

                                                                                              ради № 764-28/2019

                                                                                              від 20 грудня 2019 року

 

   ПРОГРАМА

Підтримки та розвитку  органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади

Катеринівської сільської ради

 на 2020  рік 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

4.

Співвиконавці Програми

Відділи та спеціалісти Катеринівської сільської  ради

5 .

Термін реалізації

2020 рік

6.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 

2020 – 953 400 грн.

7.

Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету

953 400 грн 

8.

Коштів з інших джерел

Гранти, кошти, залучені відповідно до чинного законодавства

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      Програма розвитку та  підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади на  2020 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, і спрямована на подальший розвиток самоврядування як важливої складової становлення громадянського суспільства.

   На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни та окремих регіонів, враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрями здійснення перетворень,  визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

   Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку територіальної громади і органів муніципальної влади. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програми розвитку та підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих на соціально-економіфчний розвиток громади на 2020 рік.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

      Катеринівська сільська  рада, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання громад»  представляє інтереси жителів об’єднаної територіальної громади, здійснює від імені та в інтересах громади відповідні функції і повноваження.

     Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з  надання органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг населенню, комплексним соціально-економічним розвитком  населених пунктів, що входять до Катеринівської ОТГ, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах, відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.       

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми розвитку місцевого самоврядування є:

- покращення ефективності функціонування системи органу місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку;

- створення належних умов праці для працівників та посадових осіб органу місцевого  самоврядування Катеринівської сільської  ради;

- створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та жителів громади.

4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

     Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі  характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

      Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови  існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

     Найбільш актуальними і такими, що вимагають додаткового і спеціального навчання і підвищення кваліфікації посадовців та керівників постійних комісій сільської ради у найближчий період будуть питання застосування земельного законодавства, формування і зміцнення місцевих бюджетів, управління комунальною власністю тощо.

      Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення органів місцевого самоврядування.

5. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

1. Створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території громади  в сучасних нестабільних політичних та економічних умовах.

2. Відновлення контролю за станом і динамікою розвитку територіальної громади.

3. Формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно з європейськими  стандартами.

4. Забезпечення доступності та якості управлінських та адміністративних послуг.

5. Підвищення іміджу органу місцевого самоврядування  Катеринівської сільської ради.

 

6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

1. Поліпшення умов для реалізації прав і свобод мешканців Катеринівської ОТГ.

2. Забезпечення та організація ефективної роботи органу місцевого самоврядування.

3. Правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення органу місцевого самоврядування.

4. Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення  до європейських стандартів, а саме:

 • удосконалення механізмів реалізації прав і свобод мешканців на місцевому рівні;
 • підвищення рівня правової, політичної культури мешканців громади щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;
 • розв’язання проблемних питань розвитку території та підготовка проектів відповідних програмних документів й нормативно-правових актів;
 • формування адекватної та ефективної структури муніципального управління на місцевому рівні;
 • поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного вирішення питань місцевого розвитку;
 • поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями при вирішенні питань місцевого значення;
 • реформування системи надання адміністративних, управлінських і соціальних послуг згідно з європейськими стандартами;
 • заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку;
 • забезпечення організаційних, правових та матеріально-фінансових умов для максимальної поінформованості членів територіальних спільнот про діяльність відповідних органів місцевого самоврядування;
 • сприяння зростанню ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого та регіонального значення, надання соціальних послуг населенню;
 • зміцнення матеріально-технічної бази органу місцевого самоврядування Катеринівської сільської ради, створенням комфортних умов для роботи працівників та посадових осіб Катеринівської сільської   ради;
 • підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів ради.

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та  за рахунок коштів місцевого бюджету,  інших  джерел, не заборонених чинним законодавством.

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

       Виконання заходів Програми дозволить досягти:

 • створення прозорої системи прийняття управлінських рішень органом місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування Катеринівської сільської ради;
 • створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення   діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та   оперативного інформування;
 • розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого   самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний   соціально-економічний розвиток;
 • підвищення рівня інформованості та правової освіти;
 • підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню об’єднаної територіальної громади, поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій;
 • створення належних умов для виконання сільською  радою власних та делегованих повноважень;
 • підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів сільської  ради;
 • створення комфортних умов для роботи та виконання повноважень посадовими особами органу місцевого самоврядування  Катеринівської сільської ради;
 • підвищення іміджу органу місцевого самоврядування, залучення кваліфікованих працівників.

                           Секретар сільської ради                             Т.Забродська


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень