Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 545-22/2019 від 09 серпня 2019 року "  Про перейменування  Володимирівського  дошкільного навчального закладу загального типу «Малятко» у Володимирівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Малятко» Катеринівської сільської ради

Дата: 19.09.2019 16:00
Кількість переглядів: 381

  

 

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
К
РОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

  «09» серпня  2019  року                                                       №545-22/2019

с.Катеринівка

 


 Про перейменування  Володимирівського  дошкільного

навчального закладу загального типу «Малятко»

у Володимирівський заклад дошкільної освіти (дитячий

садок) «Малятко» Катеринівської сільської ради

Кропивницького  району Кіровоградської області

та затвердження Статуту в новій редакції

 

           Розглянувши клопотання відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини та праці виконавчого комітету Катеринівської сільської ради, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :

 

         1.Перейменувати Володимирівський дошкільний навчальний заклад  загального   типу «Малятко» у Володимирівський  заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Малятко» Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

2.Затвердити в новій редакції  Статут  Володимирівського  закладу

дошкільної освіти ( дитячий садок)  «Малятко» Катеринівської сільської ради ( додається).

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, охорони здоров’я, освіти, молоді, сім’ї, фізкультури і спорту та запобігання корупції .

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                          Т.І.Забродська

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням № 545-22/2019

від 9 серпня 2019 року

Катеринівської сільської ради

Кропивницького району

Кіровоградської області

Секретар Катеринівської сільської ради

 

_____________________  Забродська Т.І.

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                              

СТАТУТ

 

ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ДИТЯЧИЙ САДОК)  «МАЛЯТКО»

КАТЕРИНІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
 КРОПИВНИЦЬКОГО  РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей статут викладений у новій редакції в замін на Статут  Володимирівського дошкільного навчального закладу загального типу «Малятко», який був зареєстрований державним реєстратором Кіровоградської районної державної адміністрації 24 березня 2009 року, з номером запису в реєстрі: 1 429 102 0000 001022

 

І.   ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Володимирівський  заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Малятко» Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (далі – заклад освіти), зареєстрований у державному реєстрі 23 березня  2009 року.
  2. Місцезнаходження закладу: 27611, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Володимирівка, вулиця Набережня, 17.
  3. Засновник закладу освіти – Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування освітнього закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, згідно визначених прав та обов’язків Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Повне найменування юридичної особи – Володимирівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Малятко» Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

1.5. Скорочене найменування юридичної особи – Володимирівський ЗДО «Малятко».

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Заклад освіти  є  юридичною  особою, має печатку і штамп   встановленого   зразка,  бланки  з  власними  реквізитами та обслуговується централізованою бухгалтерією Катеринівської сільської ради.

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.9. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти:

-  збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-  формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-  здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним статутом.

1.11. Заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-   забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

1.12. Перевірку діяльності закладу дошкільної освіти можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством України, у межах наданих їм законодавством повноважень.

1.13. Взаємовідносини  між дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.14.  Заклад дошкільної освіти має право:

- за погодженням із засновником планувати свою діяльність і перспективи розвитку в залежності від потреб населення;

-  за погодженням із засновником визначати умови використання фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

- використовувати бюджетне фінансування, благодійні внески, гранти та надходження від разових договорів;

- клопотати перед засновником  про списання майна з балансу у встановленому законодавством порядку;

- вносити пропозиції на замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію, поточний ремонт за узгодженням з засновником;

-   на відшкодування збитків, завданих закладу дошкільної освіти в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відповідно до чинного законодавства України;

1.15. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний:

- задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дітьми дошкільної освіти;

- для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати відповідність   рівня  дошкільної  освіти  вимогам Державного стандарту дошкільної освіти;

- створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку,  виховання  та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання;

- формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

- сприяти збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому психологічному і фізичному розвитку дітей;

- бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

 

ІІ.КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

2.1.Заклад розрахований на 25 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками — різновікові.

2.3. У закладі дошкільної освіти функціонує   група загального розвитку.

2.4. Заклад дошкільної освіти має групу з 10.5-ти годинним денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить до 20 чоловік. Засновник (засновники) може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.

2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, заяву від батьків або осіб, які їх замінюють про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти,копію свідоцтва про  народження дитини,документи для встановлення батьківської плати (при наявності пільги).

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись з таких причин: 

-  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її   подальшого перебування в закладі дошкільної освіти;

-  у випадку досягнення дитиною 7 років (відраховуються з 1 вересня поточного року);

- у випадку зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти (відраховується за згодою батьків з 1 вересня поточного року) для здобуття початкової освіти;

-  у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти;

-  у разі несплати батьками за харчування дитини у закладі освіти протягом двох місяців;

- у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом 60 календарних днів поспіль без поважних причин протягом навчального року.

2.9. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, 10.5 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи закладу розглядається та затверджується виконавчим комітетом Катеринівської  сільської ради.

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей.

 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно освітньої програми закладу освіти. 

4.2. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається             

1 вересня і закінчується  31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.3. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівництвом закладу дошкільної освіти.

4.4. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за освітньою програмою. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.5. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей. Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».

4.6. За згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють у закладі можуть вводитися додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

5.1. Катеринівська сільська рада та директор закладу освіти організовують збалансоване харчування дітей та забезпеченість необхідними продуктами для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натуральних норм, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки та погодженням з Міністерством фінансів.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлене 3-х разове харчування (сніданок, обід, вечеря).

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника закладу дошкільної освіти.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснює державне некомерційне підприємство КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кіровоградського району».

6.2. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

VІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники; батьки або особи, які їх замінюють; фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти. Дитина має гарантоване державою право на:

-  безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

-  безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-  безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

-  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від    фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

-  здоровий спосіб життя;

- діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

7.3. Права і обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будьякою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.
 • інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України "Про освіту".
 • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • дотримуватись правил гігієни та санітарії;
 • дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту  Олексіївського ЗДО « Колосок»;
 • брати участь у громадському житті   закладу освіти, відвідувати групові та загальні батьківські збори;
 • виконувати рішення батьківських зборів;
 • брати участь у святкових культурно-масових заходах групи  та  закладу освіти;
 • надавати допомогу  закладу дошкільної освіти  у вирішенні питання створення належних умов для перебування та виховання дітей, зміцнення матеріально-технічної  бази; забезпечення  санітарно-гігієнічних вимог;
 • брати участь у благоустрої   закладу дошкільної освіти та проведенні ремонтних робіт;
 • після хвороби чи інших причин відсутності надавати довідку лікаря про стан здоров'я та епідеміологічне оточення;
 • не приводити хвору дитину у  ЗДО, у разі  виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомити вихователя групи;
 • під час ранкового прийому передавати дитину  лише вихователеві групи. Не дозволяється  самостійно відпускати дитину до   закладу дошкільної освіти;
 • забирати дитину вчасно із   закладу дошкільної освіти ;
 • неповнолітнім дітям та стороннім особам, яких не зазначено батьками у письмовій заяві, діти із дошкільного закладу не віддаються.

7.4. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6. Педагогічні працівники мають право на:


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень