Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 443-19/2019 від 29 травня 2019 року " Про внесення змін та затвердження в новій  редакції  Положення відділу освіти, культури,  спорту, туризму, охорони культурної спадщини  та праці  Катеринівської  сільської ради"

Дата: 27.08.2019 12:02
Кількість переглядів: 280

 

КАТЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

« 29 » травня  2019 року                                                         № 443-19/2019

 

с.Катеринівка

 

Про внесення змін та затвердження в новій

 редакції  Положення відділу освіти, культури,

 спорту, туризму, охорони культурної спадщини

 та праці  Катеринівської  сільської ради

 

          Відповідно до Закону України «Про освіту»,  з метою належного виконання поставлених завдань щодо реалізації державної політики у сфері освіти, молоді і спорту, культури та туризму, керуючись ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,

 

                                      СІЛЬСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни до Положення відділу освіти, культури, молоді і спорту,охорони культурної спадщини та праці Катеринівської  сільської ради затвердженого рішенням  виконавчого комітету  сільської ради від 21.12.2017 року №13-2/17 та затвердити в новій редакції:

- Положення відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини та праці  Катеринівської  сільської ради  (додається)

       2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, охорони здоров’я, освіти, молоді, сім’ї, фізкультури і спорту та запобігання корупції.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Т.І.Забродська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №443-19/2019

від 29.05.2019 року

Катеринівської сільської ради

Кропивницького району

Кіровоградської області

Секретар сільської ради

______________Т.І. Забродська

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ  освіти, культури, спорту, туризму

охорони культурної спадщини та праці

Катеринівської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградської області

(нова редакція)

 

                                              1.  Загальні положення

 

          Відділ  освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини та праці (надалі - Відділ) є  виконавчим  органом Катеринівської сільської  ради Кропивницького району, Кіровоградської області, створюється Катеринівською сільською  радою, підзвітний і підконтрольний  Катеринівській сільській  раді, підпорядкований виконавчому комітету, Катеринівському сільському  голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

          Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Законами України «Про освіту», «Про культуру», «Про туризм», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону культурної спадщини», Кодексом законів про працю України, іншими спеціальними законами та законодавчими актами,  рішеннями Катеринівської сільської ради, рішеннями засідань Виконавчого комітету сільської ради, розпорядженнями сільського голови та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність відділу.

          Повне найменування Відділу – відділ освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини та праці.

          Скорочене найменування – Відділ ОКСТОКСП.

           Працівники Відділу  є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується рішенням Катеринівської сільської ради.

          Місцезнаходження: Кіровоградська область, Кропивницький район,   с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8.

                                                        2. Мета відділу

 

         2.1 Метою Відділу  є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Катеринівської сільської  об’єднаної територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Катеринівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади. Реалізація державної політики в галузі охорони праці.

 

                                3.Основні завдання, функції та права

 

         3.1.Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

         Здійснює реалізацію державної політики та політики Катеринівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади в сферах освіти, культури, туризму, молоді,  спорту, охорони культурної спадщини та праці.

        Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

          Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і установ культури та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

         Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Катеринівської сільської ради.

           Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців територіальної громади.

          Формує конкурентоспроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

           Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

           Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

          Забезпечує працюючих   правилами,   стандартами,   нормами, положеннями,  інструкціями та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.

          Готує проекти розпорядчих актів Катеринівської сільської  ради, її виконавчих органів і Катеринівського сільського голови, в тому числі нормативного характеру.

          Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

         Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу  на веб-сайті Катеринівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

               3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

       Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції України, нормах міжнародного права ратифікованого Верховною Радою України, законами України та локальними актами.

         Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

         Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах освіти і культури.

         Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

            3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ  реалізує наступні функції:

          Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

           Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Катеринівської  сільської ради повної загальної середньої освіти.

           Забезпечує формування і функціонування базової мережі закладів культури Катеринівської об’єднаної територіальної громади.

           Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

           Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

           Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

           Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до обласного календарного плану спортивно-масових заходів.

          Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

           Розробляє i подає на розгляд Катеринівської сільської  ради  пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, туризму, фізичної культури та спорту, збереження об’єктів культурної спадщини та охорону праці.

         Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, туризму, фізичної культури та спорту, охорону культурної спадщини та охорону праці у Катеринівській  об’єднаній територіальній громаді,  організовує з цією метою збір  та обробку інформації і формування банку даних.

          Забезпечує виконання рішень Катеринівської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Катеринівського сільського голови  з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

          Аналізує стан освіти, культури, туризму, спорту у Катеринівській  сільській раді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних  закладів освіти  та культури, незалежно від типів і форм власності, згідно з освітніми та культурно-мистецькими потребами громадян.

            Визначає потребу в закладах освіти і культури усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Катеринівської сільської ради за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

             Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Катеринівської сільської ради про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з особливими освітніми потребами через розвиток інклюзивних форм навчання.

            Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Катеринівської сільської  ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

           Вносить пропозиції до виконавчого комітету Катеринівської сільської  ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

           Погоджує проекти будівництва закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

            Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно-цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

         Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів, які не заборонені чинним законодавством.

          Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

          Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах освіти об’єднаної територіальної громади.

           Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

           Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

           Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

           Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

            Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування підпорядкованих закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Катеринівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади.

             Сприяє виявленню та розвитку творчих здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, сприяє проведенню в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнівської молоді.

            Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

            Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

           Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

           Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

             Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, підвищення кваліфікації та атестації працівників закладів культури.

          Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо-чення та нагородження працівників освіти і культури.

           Здійснює координаційну роботу підпорядкованих закладів освіти і культури, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу .

           Сприяє матеріально-технічному забезпеченню підпорядкованих закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

            Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, та  до роботи в осінньо-зимовий період.

           Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

            Вносить пропозиції щодо обсягів коштів бюджетного фінансування підпорядкованих закладів освіти і культури, заходів культурно-мистецького та туристично-спортивного спрямування, аналізує їх використання.

            Координує формування та використання закладами освіти і культури видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

           Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

          Організовує підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб  з питань охорони праці.

3.4. Відділ має право:

           Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури, туризму,  фізичної культури  та спорту та розгляду  питань,  що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, діячів мистецтв, майстрів, спортсменів і спеціалістів.

          Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та культури усіх форм власності.

          Скликати серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти і культури з питань, що належать до його компетенції .

          Виносити на розгляд Катеринівської сільської ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, культури, заходів спортивного і туристичного спрямування, заходів з охорони культурної спадщини, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Катеринівської сільської ради. 

         Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень