Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 339-16/2019 від 24 січня 2019 року " Про затвердження Положення про  преміювання, встановлення надбавок, доплат і надання матеріальної допомоги працівникам закладів культури Катеринівської сільської ради"

Дата: 27.08.2019 08:48
Кількість переглядів: 1010

  

 

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

«24»  січня  2019  року                                                                №339-16/2019

с.Катеринівка

 

Про затвердження Положення про 

преміювання, встановлення надбавок,

доплат і надання матеріальної допомоги

працівникам закладів культури

Катеринівської сільської ради

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці  працівників  установ, закладів та організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери»,  Наказу  Міністерства  культури  України від 18.10.2005  № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Положення про преміювання , встановлення надбавок, доплат і надання матеріальної допомоги працівникам закладів культури Катеринівської сільської ради  (додається).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету, фінансів, підтримання підприємництва.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Т.І.Забродська

 

 

 

 

                                                                              Додаток

До рішення №339-16/2019

від 24 січня 2019 року сесії

Катеринівської сільської ради

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ


 щодо преміювання, встановлення надбавок, доплат 

і надання матеріальної допомоги працівникам закладів культури Катеринівської сільської ради

 

  

1.Загальні положення


 1.1. Це Положення розроблене на підставі положень Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій  окремих  галузей  бюджетної сфери», Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005  № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,   з метою матеріального  стимулювання  добросовісної праці працівників закладів культури, за сумлінне  творче  виконання  службових обов’язків та визначає порядок і розміри виплати їм премій за підсумками роботи, встановлення надбавок до посадових окладів за високі досягнення у праці, за виконання  особливої  важливої  роботи, за складність, напруженість у роботі, надання матеріальної допомоги.
 1.2. Зазначене Положення спрямоване на забезпечення  матеріальної  зацікавленості  працівників у підвищенні  якості  виконуваних  обов’язків, функцій, завдань, спрямованих на покращення діяльності закладів культури Катеринівської сільської ради.

 1.3. Дане Положення може бути доповнене чи змінене відповідно до умов дії інструктивних та нормативних документів.


 2. Критерії і показники преміювання


 2.1. Обовязковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників закладів культури є:

 - добросовісне ставлення до виконання  своїх  функціональних  обовязків, спрямоване на досягнення  підвищеної якості роботи закладу;
 - дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
 - відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони 
праці, правопорушень серед вихованців та аматорів, які відвідують заклад;
 - своєчасне і якісне складання звітності, планування діяльності, ведення відповідних  журналів;

 - виконання планів по наповнюваності груп та колективів, відвідуванні аматорами та глядачами культурно-дозвіллєвих заходів, що проводяться в закладі культури  та їх різноманістність;

- дотримання встановлених лімітів по енергоносіях, вжиття заходів щодо енергозбереження;
 - вжиття заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази установи, проведення капітального та поточного ремонтів відповідно актів до виконаних робіт та помісячних затверджених асигнувань на зазначене;
 - організація систематичного підвищення кваліфікації працівників, виконання плану курсової підготовки, атестації працівників, надання методичної допомоги;

 - укомплектованість закладу кадрами, їх стабільність, відсутність вакансій, скарг.
      При преміюванні можуть бути враховані і інші показники роботи установи, які свідчать про покращення діяльності закладу.
 
 3. Джерела преміювання


 3.1. Джерелом для виплати премії є фонд оплати праці Катеринівської сільської ради;

3.2. На преміювання також спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року по закладах культури. Розмір економії із заробітної плати визначається як різниця між плановою сумою асигнувань по КЕКВ 1111 (з урахуванням змін проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат.

 
 4. Порядок і умови преміювання


 4.1. Преміювання працівників закладів культури проводиться за підсумками роботи закладу з урахуванням завдань, які стоять перед працівником в процесі виконання службових обовязків, за погодженням з профспілковим комітетом або трудовим колективом та в межах асигнувань, передбачених кошторисом установи на оплату праці.
 4.2. Премії виплачуються, за підсумками роботи закладу за місяць, квартал, рік або з нагоди професійного свята, державного свята, ювілеїв, виходу на пенсію тощо.
 4.3. Питання преміювання працівників за підсумками роботи закладу  розглядається відділом освіти, культури, туризму, спорту, охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради за поданням, яке надійшло від керівника закладу, погодженого з профспілковим 
комітетом або трудовим колективом, в якому  чітко  зазначено  результати  діяльності  працівника, відповідно до зазначених критеріїв і показників  преміювання за період роботи, що визначається.

4.4. Розмір премії кожному працівнику  встановлюється  залежно від особистого внеску у загальні підсумки діяльності закладу в межах коштів на оплату праці. Конкретний   розмір  премії  визначається Катеринівським сільським головою в абсолютній сумі або у відсотках до посадового окладу. Враховується фактично відпрацьований час роботи на даній посаді.

4.5. Підставою для нарахування та виплати премій є розпорядження Катеринівського сільського голови, яке погоджується з начальником  відділу освіти, культури, туризму, спорту, охорони культурної спадщини та праці.
 4.6. Премії включаються у розрахунок середньої заробітної плати працівників при обчисленні її у всіх випадках, згідно з діючим 
законодавством.
 4.7. Премії за підсумками роботи за місяць, квартал, рік включаються у заробіток того місяця, на який вони припадають і виплачуються разом із заробітною платою, що нарахована в цьому місяці.

4.8. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково на підставі розпорядження Катеринівського сільського голови за недоліки та упущення в роботі, несвоєчасне або неякісне виконання виробничих завдань та своїх функціональних обов’язків, за порушення трудової і фінансової дисципліни, техніки безпеки, відсутність результативності у виконанні поставлених завдань. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення преміювання до працівника не застосовується.


 5. Порядок нарахування на виплати надбавок


 5.1. Катеринівський сільський голова має право,  враховуючи клопотання керівників закладів , погоджені з профспілковим  комітетом (чи особою, уповноваженою  трудовим  колективом),  встановлювати  працівникам закладів культури надбавки у розмірі до 50 % посадового окладу:

-за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

5.2. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

5.3.  Катеринівський сільський голова має право, враховуючи  клопотання керівників закладів, встановлювати працівникам закладів культури доплати у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки):

- за виконання обовязків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

       Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та їх заступникам;
 5.4. Підставою для нарахування вказаних надбавок і доплат до посадового окладу працівників культури є розпорядження Катеринівського сільського голови, яке погоджується з начальником  відділу освіти, культури, туризму, спорту, охорони культурної спадщини та праці.

5.4. Виплата надбавок проводиться тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого закладу культури на поточний рік. При нестачі фонду оплати праці виплата надбавки не проводиться.

5.5.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни встановлені надбавки скасовуються  або зменшуються. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення надбавка не виплачується.


  6. Порядок нарахування та виплати матеріальної допомоги
 6.1. Катеринівський сільський голова  має право надавати працівникам закладів культури (за розпорядженням) матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік.
 6.2. Надання та виплата матеріальної допомоги проводиться в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків кожного закладу.
 6.3. Розміри матеріальної допомоги встановлюються за погодженням
 профспілкового комітету закладу (або особи, уповноваженої  трудовим  колективом).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень