Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 335-16/2019 від 24 січня 2019 року " Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчого апарату  Катеринівської сільської ради на 2019 рік"

Дата: 27.08.2019 08:32
Кількість переглядів: 2433

 

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                РІШЕННЯ

«24» січня  2019  року                                                                  №335-16/2019

с.Катеринівка

 

Про затвердження Положення про преміювання працівників

виконавчого апарату  Катеринівської сільської ради

на 2019 рік

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці праців­ників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Катеринівської сільської ради на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету, фінансів, підтримання підприємництва.

 

 

 

 

      Секретар сільської ради                                   Т.І.Забродська

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників виконавчого апарату

Катеринівської сільської ради

Кіровоградського району Кіровоградської області

 

1. Загальні положення

          1.1.  Положення про преміювання працівників апарату Катеринівської сільської  ради (далі — Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці праців­ників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лю­того 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов'язків» та колективного договору з метою сприяння забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, планів, доручень органів влади, посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи посадових осіб місцевого самоврядування Катеринівської сільської ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи, творчості в роботі, добросовісності виконання поса­дових обов'язків  та особистого внеску в загальні результати роботи.

         Це положення визначає порядок формування і використання фонду преміювання, умови і порядок визначення розміру премій працівникам сільської ради.

         1.2.  Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради, в тому числі її голови,  секретаря, провідних спеціалістів,  спеціалістів та працівників обслуговуючого персоналу виконавчого комітету Катеринівської сільської ради.

         1.3. Преміювання працівників апарату сільської  ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за під­сумками роботи за місяць.

         1.4.  За виконання особливо важливої роботи з урахуванням особистого внеску, з нагоди ювілейних дат, державних і професійних свят ( День Конституції України, День незалежності України, День місцевого самоврядування, Новий рік та ін.) за розпорядженням сільського голови працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

          1.5. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфі­кації.

          1.6.  Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться  преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я.

          1.7.  Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

2. Фонд преміювання.

         2.1.  Фонд преміювання (щомісячна премія, одноразові премії до Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня місцевого самоврядування) працівників апарату сільської  ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

         2.2.  На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

         2.3.  Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської  ради.

 

3.  Показники преміювання і розмір премії.

         3.1.  Преміювання працівників апарату сільської ради  та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків відповідно до розпорядження сільського голови в межах коштів, передбачених на преміювання.

        3.2.  Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

        3.3. Розмір премії кожного працівника визначається в залежності від його особистого внеску в загальні результати діяльності сільської ради. При оцінці особистого внеску працівників враховується компетентність, ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та продуктивність розробок, прийнятих рішень, інші досягнення;

       3.4. Основними показниками (умовами) для преміювання працівників апарату сільської ради є:

       - виконання заходів, передбачених планами роботи виконавчого комітету Катеринівської  сільської ради;

      - раціональна і ефективна організація роботи колективу та добросовісне виконання посадових обов’язків;

      - прийняття ефективних управлінських рішень, висока результативність у роботі;

     - своєчасність та якість підготовки довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на сесіях та засіданнях виконкому сільської ради;

     -  налагодження тісної співпраці з громадськістю, відповідними службами району, села, підприємствами, підприємцями;

     - своєчасне і ефективне виконання розпоряджень, рекомендацій вищих органів влади, завдань і доручень поставлених керівництвом сільської ради;

    - творчість, ініціатива, професійність та використання ефективних методів роботи;

    - якісна та своєчасна підготовка документів;

    - якісна і ефективна робота з листами та зверненнями громадян;

    - додатково відпрацьований час;

    - виконання робіт, які не входять до посадових обов’язків згідно з посадовою інструкцією;

    - постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації;

    - належне утримання робочого місця, збереження майна сільської ради та його раціональне і бережливе використання;

   - дотримання вимог трудового законодавства, правил трудового розпорядку, трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці і пожежної безпеки.

      3.5.  Недотримання показників (умов) п.п. 3.3, 3.4 тягне за собою зменшення розміру премії або її позбавлення. Підставою для цього також є:

      - прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин;

      - невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого самоврядування обов’язків, передбачених ст. 8 Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування “;

       - порушення посадовою особою місцевого самоврядування Загальних правил поведінки державного службовця;

      - притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування до нього заходів громадського впливу;

      - неналежне утримання робочого місця, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по техніці безпеки, пожежної безпеки та правил санітарії і гігієни;

     - нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів, тощо;

     3.6. Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, у якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку;

     3.7. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

 

4. Установлення надбавок.

     4.1.  Законодавством визначено два види надбавок:

     -  надбавка за високі досягнення у праці (службовцям);

     -  надбавка за виконання особливо важливої роботи (службовцям).

    4.2. Надбавка за високі досягнення у праці (або за виконання особливо важливої роботи) встановлюється службовцям у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  вислугу років відповідно до розпорядження сільського  голови.

    4.3.  Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється праців­никам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

    4.4. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи.

    4.5.Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з цих надбавок.

     4.6.  Відповідно  до наказу  Міністерства  праці  України  № 77  від  02.10.96 р. із змінами може встановлюватися  надбавка  робітникам  апарату сільської  ради  за  складність  та  напруженість  у  роботі в розмірі до 50% місячного окладу.

      4.7. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.

5.  Порядок преміювання

       5.1. Преміювання працівників апарату сільської ради, встановлення  їм надбавок здійснюється за поданням секретаря сільської ради на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов'язків і завдань.

      5.2.  Бухгалтер сільської  ради щомісяця до 25 числа розра­ховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд керівництву сільської ради.

      5.3.  Встановлення або позбавлення  премії працівникам апарату сільської ради здійснюється на підставі розпорядження сільського  голови, яке готується на основі доповідної записки секретаря сільської ради на ім'я сільського голови.

      5.4. У доповідній записці секретаря сільської ради визнача­ється перелік працівників для преміювання із зазначенням розміру пре­міювання та працівників, яких потрібно позбавити премії із відповідним обґрунтуванням.

     5.5.  Секретар сільської ради преміюється за рішенням голови;

     5.6. Сільський голова преміюється на підставі рішення сесії, яке приймається, як правило, один раз на рік, при затвердженні сільського бюджету, у якому вказується про порядок оплати праці сільського  голови, в  тому числі розмір премії, тривалість періоду протягом якого дана премія виплачуватиметься;

      5.7. Розмір премії з нагоди ювілейних дат, державних і професійних  свят (до Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня місцевого самоврядування) для сільського голови встановлюється в тому ж розмірі, що був встановлений головою для працівників апарату сільської ради.

 

6. Інші умови.

      6.1. Нарахування та виплата премій здійснюється бухгалтерією Катеринівської сільської ради на підставі відповідного розпорядження сільського голови;

     6.2. Нарахована премія за місяць та інші премії і надбавки виплачуються одночасно з виплатою заробітної плати .

 

Секретар сільської ради                                           Т.І.Забродська

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень